Ascott to Double Portfolio to 160,000 Units Globally by 2023

Ascott to Double Portfolio to 160,000 Units Globally by 2023

Ascott to Double Portfolio to 160,000 Units Globally by 2023.